shape

Inteligentna edukacja

photo photo
Happy Days – Szczęśliwe Dni

Inteligentna edukacja

Przedszkole „Happy Days – Szczęśliwe Dni” oferuje Państwa dzieciom zrównoważony i wszechstronny rozwój pod kątem 8 inteligencji. Teoria ta autorstwa Howarda Gardnera, przedstawia nam zupełnie nowe spektrum możliwości intelektualnych, co w praktyce oznacza, że oprócz zajęć językowych, ruchowych bardzo mocno skupiamy swoje działania na sferze przestrzennej, muzycznej, emocjonalnej, interpersonalnej, intrapersonalnej, czy logicznej. Efektem naszych założeń jest wielozmysłowe poznanie oraz świadomość własnych potrzeb, umiejętności, czy podejmowania decyzji, dzięki czemu dzieci są otwarte na otoczenie, potrafią sobie radzić w trudnych sytuacjach, znają swoje mocne i słabe strony.

Napisz do nas
shapes
shapes

Metoda dobrego startu

Przedszkole „Happy Days – Szczęśliwe Dni” wykorzystuje w swoich działaniach Metodę dobrego startu M. Bogdanowicz, która zakłada rozwój funkcji wzrokowych, słuchowo-językowych, dotykowo-ruchowych oraz motorycznych. Korelacja właśnie tych funkcji jest niezwykle ważnym elementem w nauce czytania i pisania. Dodatkowym atutem tej metody jest proces kształtowania lateralizacji (dominującą ręką), schematu własnego ciała oraz orientacji w przestrzeni.

System

Ważnym aspektem pracy z dziećmi w Przedszkolu „Happy Days – Szczęśliwe Dni” jest również opracowany przez nas system oparty o pedagogikę korczaka i elementy planu daltońskiego, wdrażający zorganizowany plan dnia. Dzieci uczą się podejmowania własnych decyzji, ponoszenia konsekwencji, samodzielnej organizacji pracy i odpowiedzialności za podejmowane aktywności.

Zajęcia edukacyjne

W terenie powszechnie określane mianem wycieczek, stanowią bardzo istotny element naszych działań dydaktycznych, bowiem koncentrują się na tym, co dla dziecka najważniejsze – na poznaniu przez działanie. Mając za sobą ogromne doświadczenie w tym zakresie, doskonale wiemy jak wykorzystać atuty krajoznawstwa we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka. Nasze dzieci już od najmłodszych lat uczestniczą w podróżach okraszonych niebywała wiedzą o otaczającym nas świecie – od tego najbliższego, dobrze znanego po odległe galaktyki wciąż odkrywane przez człowieka. Możemy się pochwalić ścisłą współpracą z Centrum Transgranicznym w Sarbinowie, Nadleśnictwem w Karnieszewicach, Ogrodami w Hortulusie, Obserwatorium Astrologicznym czy Koleją Wąskotorową. Zajęcia edukacyjne w terenie to cykl wyjazdów mających na celu rozwój oraz naukę przez zabawę tak istotną przecież w tych najmłodszych latach

Zajęcia muzyczne

Zajęcia umuzykalniające prowadzone przez Panią Natalię Celer dla dzieci w wieku 2,5-6 lat – „Kraina Dźwięków”, podczas których nasze przedszkolaki poprzez zabawę uczą się: śpiewu, solmizacji, gry na instrumentach Orffa, podstaw gry na instrumentach klawiszowych (keyboardach), ekspresji ruchem do muzyki rozrywkowej i klasycznej, tworzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Mają bardzo korzystny wpływ na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka oraz rozwijają poczucie rytmu. Zajęcia umuzykalniające wprowadzają w tajemniczy świat dźwięków, przygotowują do szerszego zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności na kolejnych etapach edukacyjnych. Nie chodzi o to, by wykształcić podczas owych zajęć biegłych instrumentalistów lub wybitnych wokalistów, lecz o to, by aktywizować, uczyć ich wyrażania emocji, ośmielać we wspólnych zabawach. Dzięki zajęciom umuzykalniającym proces dydaktyczno-wychowawczy jest wielokierunkowy, wymaga zaangażowania nie tylko umysłu, ale także emocji i wyobraźni. Dlatego dla wszechstronnego rozwoju dziecka konieczne jest umożliwienie mu częstego kontaktu z muzyką.

Dwutorowość

Językowe Przedszkole „Happy Days – Szczęśliwe Dni” prowadzi zajęcia z języka angielskiego w oparciu o teorię dwutorowości, której założeniem jest stworzenie dwóch struktur językowych w tym samym czasie: struktury języka angielskiego oraz języka polskiego. Fenomen naszych działań polega na ilości oraz jakości słyszanego przez dziecko słownictwa związanego z codziennymi czynnościami i aktywnościami. Tak przekazane informacje, w krótkim czasie zaczynają być czymś zupełnie naturalnym, a nasi wychowankowie doskonale rozumieją polecenia, sugestie, żarty wypowiadane w języku angielskim. Stwarzamy dzieciom realne możliwości do rozwoju zdolności językowych.

Zajęcia ruchowe

Dla dzieci wieku 2,5-6 lat, zajęcia z aktywności fizycznej, które odbywają się raz w tygodniu w hali rekreacyjno – sportowej w Przedszkolu Publicznym „Happy Days – Szczęśliwe Dni” w Starych Bielicach. Zajęcia ruchowe rozwijają sprawność ruchową oraz świadomość swojego ciała, wpływają korzystnie na sferę poznawczą oraz pozwalają pozytywnie spożytkować energię. Spełniają ważną rolę, ponieważ pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci. Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, dzieci pokonują trudności, dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości.

Zajęcia logopedyczne

Mowa ma wpływ na całokształt rozwoju dziecka, zwłaszcza na jego powodzenie w nauce szkolnej. Jest atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, w precyzyjnym komunikowaniu swoich poglądów, myśli, potrzeb, stanowi narzędzie zdobywania informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć. Zajęcia logopedyczne w naszym Przedszkolu obejmują: stymulowanie rozwoju mowy, usuwanie zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień oraz podnoszenie sprawności językowej. Razem wykonujemy ćwiczenia zwiększające sprawność narządów mowy, rozwijamy zdolności oddechowe, fonacyjne, poprawiamy słuch fonetyczny.

icon

Adres:

ul. Bałtycka 83,
76-039 Stare Bielice.

icon

Adres:

ul. Wiejska 4,
76-039 Stare Bielice.

icon

Kontakt:

+ 48 608 319 882shapes
shapes
shapes